Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Dagindeling en opvang

Er zijn verschillende manieren waarop onderwijs en opvang op een dag en door het jaar heen voor het kind worden georganiseerd (zie voor voorbeelden ‘Nieuwe tijden in onderwijs en opvang’, Oberon). Veelal is het ontbreken van goede opvang tussen de middag en na schooltijd een belangrijke aanleiding om de dagindeling te bezien. De na- en tussenschoolse opvang is immers een belangrijke schakel in een sluitend dagarrangement. Bij het nadenken over opvang en verschillende dagarrangementen ligt de nadruk op het welzijn en de leerprestaties van het kind. Daarnaast dient een goed arrangement het voor ouders aantrekkelijker te maken om deel te nemen aan het arbeidsproces. Uit onderzoek is bekend dat de aanwezigheid van kinderopvang een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie van ouders, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar het effect van de kwaliteit van de opvang op de arbeidsparticipatie.

Doel van dit thema is meer inzicht te krijgen in welke dagarrangementen of dagindelingen bevorderlijk zijn voor het welbevinden en de leerprestaties van het kind. Hierbij kan naast ‘brede-school’ activiteiten worden gedacht aan een andere dagindeling, waarmee leermogelijkheden van kinderen ten volste worden benut. Via experimenten worden interventies getoetst op meerwaarde voor de kinderen. Ook onderzoek dat de effectiviteit aantoont van de kwaliteit van opvang op de arbeidsparticipatie van ouders (en moeders in het bijzonder) is welkom.

De interventies mogen niet de werkdruk van de leerkracht vergroten, maar zouden juist personeelsvoorwaardelijke en organisatorische aspecten voor leerkrachten en schoolbestuur moeten verbeteren.

Criteria Dagindeling en Opvang

Vraagstelling/afhankelijke variabelen

Het onderzoek dient het effect te meten van:
- een alternatieve dagindeling
- of een alternatieve opvangvorm.

De effectiviteit blijkt uit:
- een verhoging van de leerprestaties van kinderen
- of een verhoging van het welbevinden van kinderen.

Aanvullend kan het onderzoek worden uitgebreid met een effectmeting van de kwaliteit van kinderopvang op de ouders. De effectiviteit blijkt dan uit een hogere arbeidsparticipatie van ouders.

Onderzoek kan betrekking hebben op kinderopvang, peuterspeelzalen en primair onderwijs.