Onderwijs Bewijs

Onderwijs Bewijs

Het lerarentekort

Vanaf 2010 dreigt er door de vergrijzing een fors tekort aan leraren, vooral in het voortgezet onderwijs. Ook krijgen leraren niet altijd voldoende ruimte voor hun belangrijkste taak: het geven van goed en gedegen onderwijs. Via het Actieprogramma Onderwijs Bewijs wil het Ministerie van OCW daar wat aan doen. Belangrijk hierbij is het bevorderen van innovatie in het onderwijs om het lerarentekort terug te dringen.

Doel van dit thema is om via experimenten te onderzoeken welke innovaties zorgen voor een versnelde groei van productiviteit en efficiënter werken. Dit mag echter niet leiden tot een hogere werkdruk of tot kwaliteitsverlies. Het gaat om innovaties op het terrein van de schoolorganisatie, de inzet van personeel en de inzet van ICT. Een tweede doel is dat experimenten kennis opleveren over de omstandigheden waarin de innovatie leidt tot meer productiviteit en efficiënter werken.